- Dưới chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong , cuộc sống nhân dân ngày càng cơ cực. Nỗi bất bình, oán giận của các tầng lớp nhân dân đối với chính quyền họ Nguyễn ngày càng cao.

    - Nghĩa quân Tây Sơn đã đề ra khẩu hiệu hợp với lòng dân , nhất là dân nghèo: "Lấy của người giàu chia cho dân nghèo", xóa nợ cho nông dân và bãi bỏ nhiều thứ thuế.

(Nguồn: Bài 2 trang 122 sgk Lịch sử 7:)