- Cho đến thế kỉ XVII, tiếng Việt ngày càng phong phú.

    - Một số giáo sĩ phương Tây học tiếng Việt để truyền đạo Thiên Chúa. Họ dùng chữ cái La – tinh để ghi âm tiếng Việt.

    → Chữ Quốc ngữ ra đời.

(Nguồn: trang 114 sgk Lịch Sử 7:)