- Khởi nghĩa Trần Tuân ( cuối năm 1511) ở Sơn Tây (Hà Nội).

    - Khởi nghĩa Lê Hy, Trịnh Hưng (năm 1512) ở Nghệ An, Thanh Hóa.

    - Khởi nghĩa Phùng Chương (năm 1515) ở vùng núi Tam Đảo.

    - Khởi nghĩa của Trần Cảo (năm 1516) ở Đông Triều (Quảng Ninh).

(Nguồn: trang 106 sgk Lịch Sử 7:)