Trần Cảo có thể là một trong những nhân vật sau:

  • Trần Cảo, vua Việt Nam cuối thời thuộc Minh, đầu thời Lê sơ trong lịch sử Việt Nam.
  • Trần Cảo, một thủ lĩnh quân khởi nghĩa cuối thời Lê sơ trong lịch sử Việt Nam.

(Nguồn: Wikipedia)