STT Tên khởi nghĩa Thời gian Địa bàn hoạt động
1 Khởi nghĩa của Ngô Bệ 1334-1460 Hải Dương
2 Khởi nghĩa của Nguyễn Thanh, Nguyễn Kỵ 1379 Thanh Hóa
3 Khởi nghĩa của Phạm Sư Ôn 1390 Hà Tây (Hà Nội)
4 Khởi nghĩa của Nguyễn Như Cái 1399- 1400 Sơn Tây (Hà Nội), Vĩnh Phúc, Tuyên Quang

(Nguồn: trang 76 sgk Lịch Sử 7:)