- Chính sách "Ngụ binh ư nông".

    - Chủ trương "Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông", xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội.

    - Tác dụng: xây dựng lực lượng quân đội hùng mạnh, có kỉ luật nghiêm minh, là cơ sở để bảo vệ đất nước, chiến thắng giặc ngoại xâm.

(Nguồn: Bài 1 trang 54 sgk Lịch sử 7:)