- Chia ruộng đất công cho nông dân cày cấy và nộp thuế.

    - Vua tự cày tịch điền và tế thần Nông.

    - Chú trọng khai khẩn ruộng hoang, đào kênh mương, làm thủy lợi.

    - Cấm giết trâu bò , bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

    → Những chính sách đó góp phần làm mùa màng bội thu, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, tạo điều kiện cho thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển.

(Nguồn: Bài 1 trang 46 sgk Lịch sử 7:)