- Sau khi Ngô Quyền mất, hai con là Ngô Xương NgậpNgô Xương Văn còn trẻ,lợi dụng tình hình này, Dương Tam Kha không vì nghĩa lớn, mưu lợi riêng đã chiếm ngôi, Ngô Xương Ngập bỏ trốn.

    - Các phe phái nổi lên khắp nơi, đất nước lâm vào tình trạng không ổn định.

(Nguồn: trang 27 sgk Lịch Sử 7:)