- Triệu Quang Phục là con trai Triệu Túc, quê ở Chu Diên, ông theo cha tham gia khởi nghĩa Lý Bí ngay từ đầu. Ông là một tướng giỏi, có nhiều công lao trong khởi nghĩa nên được Lý Bí rất yêu quí và trọng dụng.

- Ông đánh bại được quân Lương, giành độc lập cho đất nước vì được nhân dân ủng hộ, chọn đúng nơi để xây dựng căn cứ và phát triển lực lượng.

(Nguồn: Bài 2:)