Chính sách đối ngoại của Mĩ thể hiện tham vọng làm bá chủ thế giới.

(Nguồn: trang 62 sgk Lịch Sử 12:)