Thời gianSự kiện

17/8/1945

8/1945

8/1945

1946

1948

8/1957

6/1959

Indonexia tuyên bố độc lập

Nhân dân Việt Nam tiến hành Tổng khởi nghĩa.

Nhân dân các bộ tộc Lào nổi dậy.

Philippin tuyên bố độc lập

Miến Điện tuyên bố độc lập

Mã Lai tuyên bố độc lập

Xingapo tuyên bố quyền tự trị của mình.

(Nguồn: Câu 1 trang 35 sgk Sử 12:)