Đông ÂuTây Âu
Về chính trị

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cụ thể là trong những năm 1945-1947, các nước Đông Âu tiến hành nhiều cải cách quan trọng như:

- Xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân (nhà nước của dân, do dân và vì dân).

- Tiến hành cải cách ruộng đất để mang lại quyền lợi cho nhân dân (mang lại lợi ích nhân dân).

- Ban hành các quyền tự do dân chủ, hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.

Mỹ tăng cường sự ảnh hưởng và khống chế về mặt chính trị đối với các nước Tây Âu thông qua “Kế hoạch phục hưng Châu Âu”.
Về Kinh tế

- Nhiều hiệp ước về kinh tế được ký kết giữa Liên Xô và các nước Đông Âu.

- Năm 1949, Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập.

Mỹ đề ra “Kế hoạch phục hưng châu Âu” nhằm viện trợ các nước Tây Âu khôi phục kinh tế.

(Nguồn: Câu 2 trang 9 sgk Sử 12:)