Vũ Ninh có thể là:

Việt Nam

Trung Quốc

  • Huyện Vũ Ninh tại địa cấp thị Cửu Giang, Giang Tây, Trung Quốc.

(Nguồn: Wikipedia)