Đền Thượng có thể đề cập đến:

  • Đền Thượng (Lào Cai)
  • Đền Thượng (Quỳnh Nghĩa)

(Nguồn: Wikipedia)