Việt Sử - Tư Liệu Với Lời Bàn

Sử học cũng như khoa học, không chủ ý làm sách cho dày, chỉ cốt tìm được nhiều điều mới, xưa nay chưa ai nói đến, hoặc chữa những chữ của người trước chép sai. Nếu kê cứu đâu ra đấy, thì tự khắc có người hội ý lại, để dọn thành sách phổ thông.

Lúc bấy giờ mới làm sách dày, mới gọi là tổng hợp, trước kia còn là phân tích. Còn một việc nữa, làm ngay được, mà chưa ai để ý là đem sử chữ Hán của ta đối chiếu với sử Tàu.

Với cuốn sách này, bạn đọc sẽ tường tận những khác biệt trong Việt sử.

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: Công Ty TNHH TM - DV Chính Thông
  • Tác giả: Hồ Bạch Thảo
  • Năm xuất bản: 07-2017
  • Kích thước: 15 x 23.5 cm
  • Số trang: 257
  • Hình thức: Bìa mềm