Trần Trung có thể là

  • một trong các nhân vật trong lịch sử Trung Quốc:
    • Trần Trung là quan viên đời Đông Hán
    • Trần Trung là tướng lĩnh đời Minh
  • vận động viên môn Taekwondo của Trung Quốc: Trần Trung.

(Nguồn: Wikipedia)