Trần Kiều có thể là:

  • Trần A Kiều, hoàng hậu nhà Hán, thường gọi là Trần Kiều.
  • Trần Kiều, đại thần Tào Ngụy thời Tam Quốc.

(Nguồn: Wikipedia)