Nhà Tề có thể chỉ một trong hai vương triều sau thuộc thời kỳ Nam Bắc Triều trong lịch sử Trung Quốc:

  • Nam Tề, do họ Tiêu (蕭) trị vì từ năm 479 đến 502;
  • Bắc Tề, do họ Cao (高) trị vì từ năm 550 đến 577.

(Nguồn: Wikipedia)