Nguyễn Văn Kiệt
Thông tin chung
Học vấn Đồng tiến sĩ
Chức quan cao nhất Thiêm đô ngự sử
Giới tính Nam
Quốc gia Đại Việt
Triều đại Lê sơ, Mạc

Nguyễn Văn Kiệt là thiêm đô ngự sử thời Lê sơ,1 đỗ đồng tiến sĩ2 vào năm 1502.1

Thân thế

Nguyễn Văn Kiệt là người Nghĩa Xá, huyện Ngự Thiên (Thái Bình).1

Sự nghiệp

Ông đậu đồng tiến sĩ khoa Nhâm Tuất năm 1502.1 3 4 Vào năm Cảnh Thống ông làm quan đến chức thiêm đô ngự sử. Khi nhà Mạc lên ngôi ông không chịu làm quan.1

Nhận định

Phan Huy Chú có viết một mục về ông trong Lịch triều hiến chương loại chí thuộc Nhân vật chí, tại phần "Bề tôi tiết nghĩa". Theo Phan Huy Chú, Nguyễn Văn Kiệt được khen là tiết nghĩa do không chịu làm quan cho nhà Mạc.1

Tham khảo

  1. ^ a ă â b c d Phan Huy Chú 2014, tr. 412
  2. ^ Vũ Ngọc Khánh & Phạm Minh Thảo 2005, tr. 80.
  3. ^ Vũ Ngọc Khánh, Phạm Minh Thảo & Nguyễn Thị Thu Hà 2003, tr. 33.
  4. ^ Trần Hồng Đức 1999, tr. 209.

Thư mục

  1. Phan Huy Chú (2014), Nguyễn Minh Nhựt; Nguyễn Thế Truật; Trần Đình Việt; Đào Thị Tú Uyên; Võ Thị Ngọc Phượng, biên tập, Lịch triều hiến chương loại chí, tập 2, Nhân vật chí, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: Nhà xuất bản Trẻ, ISBN 978-604-1-03015-2 
  2. Trần Hồng Đức (1999), Hội khoa học lịch sử Việt Nam, biên tập, Các vị trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa qua các triều đại phong kiến Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin 
  3. Vũ Ngọc Khánh; Phạm Minh Thảo (2005), Từ điển Việt nam văn hóa tín ngưỡng phong tục, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin 
  4. Vũ Ngọc Khánh; Phạm Minh Thảo; Nguyễn Thị Thu Hà (2003), Từ điển văn hóa giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin 

(Nguồn: Wikipedia)