Nguyễn Khải có thể là:

  • Nhà văn Nguyễn Khải, tác giả truyện ngắn Mùa lạc
  • Nguyễn Khải tướng thời Lê-Trịnh, một trong những người đầu tiên cầm quân vào Đàng Trong đánh chúa Nguyễn

(Nguồn: Wikipedia)