Lý Mật (李密) có thể đề cập đến:

  • Lý Mật (Tây Tấn), tác giả "Trần tình biểu" (陳情表).
  • Lý Mật (Bắc Tề), quan viên triều Bắc Tề, từng giữ chức tán kị thường thị.
  • Lý Mật (Tùy), một trong các thủ lĩnh khởi nghĩa thời Tùy mạt Đường sơ.

Tham khảo

(Nguồn: Wikipedia)