Lý Kỳ có thể là:

  • Lý Kỳ (李期), Hoàng đế Thành Hán
  • Lý Kỳ (李頎), quan lại và nhà thơ thời Đường

(Nguồn: Wikipedia)