Lý Kế Nguyên (?-?) là một tướng lĩnh nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Lý Kế Nguyên là chỉ huy thủy quân nhà Lý, có công đánh bại thủy quân Tống do Hòa Mâu và Dương Tùng Tiên chỉ huy tại vùng biển Đông Kênh, ngăn không cho thuyền quân Tống tiến vào nội địa.1 Chiến thắng của Lý Kế Nguyên tạo nên thời cơ cho Lý Thường Kiệt đánh bại chủ lực quân Tống ở phía bắc sông Như Nguyệt, là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược trong toàn bộ kế hoạch kháng chiến.1 Lý Kế Nguyên sau đó đi sứ bên Tống để đòi lại đất đã mất.2

Chú thích

  1. ^ a ă Trương Hữu Quýnh (chủ biên), Đại cương lịch sử Việt Nam, Tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2008, trang 257.
  2. ^ Lê Đình Sĩ, Nguyễn Danh Phiệt, Kế sách giữ nước thời Lý-Trần, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 1994, trang 233-234.

(Nguồn: Wikipedia)