- Nội dung Luận cương chính trị:

     + Khẳng định tính chất của cách mạng Việt Nam là cách mạng tư sản dân quyền, sau tiến lên cách mạng XHCN.

     + Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền là đánh đổ phong kiến, đế quốc.

     + Lực lượng của cách mạng là vô sản và nông dân.

     + Phương pháp cách mạng : Đảng phải coi trọng tập hợp quần chúng đấu tranh, khi tình thế cách mạng xuất hiện thì phát động quần chúng vũ trang bạo động, giành lấy chính quyền cho công nông..., phải liên lạc mật thiết với vô sản và các dân tộc thuộc địa, nhất là vô sản Pháp.

- Tuy nhiên, Luận cương còn nặng về đấu tranh giai cấp, chưa thấy rõ khả năng cách mạng của các tầng lớp khác ngoài công nông.

(Nguồn: trang 71 sgk Lịch Sử 9:)