6 nước đầu tiên của EU là: CHLB Đức, Pháp, Bỉ, I-ta-li-a, Hà Lan, Luc-xăm-bua.

(Nguồn: trang 43 sgk Lịch Sử 9:)