- Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân.

- Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản.

- Ban hành các quyền tự do dân chủ.

Việc hoàn thành nhiệm vụ trên trong hoàn cảnh cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt, đã đập tan mọi mưu đồ của các thế lực đế quốc phản động.

(Nguồn: trang 7 sgk Lịch Sử 9:)