Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục tiêu đấu tranh là giành tự chủ, phát triển kinh tế dân tộc.

(Nguồn: Bài 2 trang 58 sgk Lịch sử 8:)