* Nội dung cải cách Minh Trị:

Tháng 1-1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị (May-gi) đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hâu.

- Về chính trị :

     + Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc phủ, lập chính phủ mới, thực hiện bình đẳng ban bố quyền tự do.

     + Ban hành Hiến pháp 1889.

- Về kinh tế:

     + Thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường, xoá bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến.

     + Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.

     + Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống, phục vụ giao thông liên lạc.

- Về quân sự:

     + Được tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây.

     + Chế độ nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ trưng binh.

     + Chú trọng đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí đạn dược.

- Về giáo dục:

     + Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc.

     + Chú trọng nội dung khoa học- kỹ thuật trong chương trình giảng dạy…

     + Cử những học sinh giỏi đi du học phương Tây ...

* Tính chất – ý nghĩa:

- Cải cách Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản.

-Nhật thoát khỏi số phận bị các nước tư bản phương Tây xâm lược

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Nhật.

(Nguồn: Bài 1 trang 69 sgk Lịch sử 8:)