Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh là đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa.

(Nguồn: trang 40 sgk Lịch Sử 8:)