Niên đạiSự kiện
14-7-1789Quần chúng tấn công pháo đài nhà tù - nhà tù Ba-xtri
8-1979Thông qua tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền
9-1971Công bố hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến
10-8-1792Lật đổ ách thống trị của phái lập hiến
21-9-1792Thành lập nền công hòa đầu tiên
2-6-1793Lật đổ phái Gi-rông đanh, phái Gia-cô-banh lên nắm quyền
27-7-1794Đảo chính lật đổ Gia cô banh

(Nguồn: Bài 1 trang 17 sgk Lịch sử 8:)