- Sông Đông êm đềm của M.Sô-lô-khốp.

- Thép đã tôi thế đấy của N.O-xtrop-xki.

- Đất vỡ hoang của M.Sô-lô-khốp.

- Bài ca sư phạm của A.Ma-ca-ren-cô.

- Con đường đau khổ của A.Tôn-xtôi.

(Nguồn: trang 112 sgk Lịch Sử 8:)