- Thuyết tương đối của A-be Anh-xtanh.

- Lí thuyết nguyên tử hiện đại về cấu tạo nguyên tử.

- Hiện tượng phóng xạ nhân tạo.

- Chế tạo ra chất đồng vị phóng xạ.

(Nguồn: trang 110 sgk Lịch Sử 8:)