- Bộ máy cai trị tổ chức chặt chẽ, với tay xuống tận nông thôn.

- Kết hợp giữa Nhà nước thực dân và quan lại phong kiến.

(Nguồn: trang 138 sgk Lịch Sử 8:)