Mục đích các chính sách trên của thực dân Pháp là nhằm vơ vét sức người, sức của của nhân dân Đông Dương.

(Nguồn: trang 139 sgk Lịch Sử 8:)