- Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng (1737).

    - Khởi nghĩa Lê Duy Mật (1738 - 1770).

    - Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương (1740 - 1751).

    - Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu (1741 - 1751) .

    - Khởi nghĩa Hoàng Công Chất (1739 - 1769).

(Nguồn: trang 118 sgk Lịch Sử 7:)