- Đại Việt đạt được những thành tựu trên do sự quan tâm của Nhà nước, thông qua chính sách và biện pháp tích cực đẻ khuyến khích, tạo điều kiện cho văn hóa, giáo dục phát triển.

    - Thời Lê sơ có nhiều trí thức, nhân tài, nhân dân ta có truyền thống hiếu học.

    - Đất nước thái bình, thịnh vượng.

(Nguồn: Bài 2 trang 101 sgk Lịch sử 7:)