- Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

    - Đất nước sạch bóng quân xâm lược, giành lại được độc lập, tự chủ.

    - Mở ra thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam – thời Lê sơ.

(Nguồn: Bài 3 trang 93 sgk Lịch sử 7:)