Sau nhiều năm sống dưới ách đô hộ tàn bạo của quân Minh, những người dân yêu nước mong muốn đứng dậy lật đổ ách thống trị tàn bạo đó, nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra nhưng đều thất bại, mặc dù kể thù khủng bố, đàn áp dã man nhưng không thể tiêu diệt được tinh thần yêu nước, bất khuất của dân tộc ta. Khi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, hào kiệt khắp nơi đã hưởng ứng đông đảo, tụ họp về Lam Sơn để cùng Lê Lợi khởi nghĩa chống giặc Minh.

(Nguồn: trang 85 sgk Lịch Sử 7:)