Nhà nước quan tâm và có những chính sách để khuyến khích cho nền kinh tế phát triển:

    - Trong nông nghiệp: tổ chức lễ cày tịch điền, vua tự mình cày mấy đường để khuyến khích nông dân sản xuất, khai khẩn ruộng hoang, mở rộng diện tích đất trồng trọt.

    - Thủ công nghiệp phát triển : mở một số xưởng thủ công nhà nước, tập trung thợ giỏi trong nước về. Khuyến khích các nghề thủ công cổ truyền phát triển. Do đó, sản phẩm không những tăn về số lượng mà còn tăng cả về chất lượng.

    - Thương nghiệp: tạo điều kiện cho thuyền buôn các nước vào nước ta trao đổi buôn bán, đặc biệt là biên giới Việt – Tống, mở mang đường xá, thống nhất tiền tệ….

(Nguồn: Bài 1 trang 34 sgk Lịch sử 7:)