Thời gian Sự kiện
2500 năm TCN Hình thành vương quốc trên lưu vực sông Ấn.
Từ 1500 năm TCN đến thế kỉ III TCN Xuất hiện những thành thị trên lưu vực sông Hằng ; nước Ma-ga-đa ra đời.
Từ thế kỉ III TCN đến đầu thế kỉ IV Ấn Độ bị chia cắt. Đầu thế kỉ IV được thống nhất.
Từ đầu thế kỉ IV đến đầu thế kỉ VI Sự thống trị của Vương triều Gúp – ta.
Thế kỉ XII đến thế kỉ XVI Sự thống trị của Vương triều Hồi giáo Đê – li.
Đầu thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX Sự thống trị của Vương triều Ấn Độ Mô – gôn.

(Nguồn: Bài 1 trang 17 sgk Lịch sử 7:)