Trên đất nước ta, Người tối cổ sống khắp nơi từ Bắc, Trung, Nam:

- Ở miền Bắc, Người tối cổ sống ở Lạng Sơn.

- Ở miền Trung, Người tối cổ sống ở Thanh Hóa.

- Ở miền Nam, Người tối cổ sống ở Đồng Nai.

(Nguồn: trang 23 sgk Lịch Sử 6:)