* Họ Khúc đã giành độc lập lại cho đất nước:

   - Lợi dụng nhà Đường suy yếu vì phải đối phó với các cuộc khởi nghĩa của nông dân Trung Quốc, Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy.

   - Năm 905, nhân lúc Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị cách chức, được nhân dân ủng hộ, Khúc Thừa Dụ đã tổ chức đánh chiếm thành Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.

   - Năm 906, vua Dường buộc phải phong Khúc Thừa dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ.

* Để củng cố chủ quyền, họ Khúc đã làm:

   - Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận cấp xã.

   - Xem xét và định lại mức thuế.

   - Bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc.

   - Lập lại sổ hộ khẩu.

(Nguồn: Bài 1:)