- Đất nước bị chia lại đơn vị hành chính với những tên gọi mới.

- Có đường giao thông từ Trung Quốc tới Tống Bình và từ Tống Bình tới các quận.

- Quân lính của bọn đô hộ ngày càng nhiều.

- Nhân dân rên xiết dưới ách đô hộ của nhà Đường.

(Nguồn: Bài 1:)