- Nhà nước Văn Lang tổ chức rất đơn giản, chia làm 3 cấp (chỉ có vài chức quan)

   + Trung ương do vua Hùng đứng đầu, có Lạc hầu, Lạc tướng giúp.

   + Bộ do Lạc tướng đứng đầu.

   + Làng, bản (chiềng chạ) do Bồ chính đứng đầu.

- Nhà nước chua có quân đội, chưa có luật pháp.

- Nhà nước Văn Lang tuy đơn giản nhưng đã là tổ chức chính quyền cai quản nhà nước.

(Nguồn: Bài 2:)