- Sản xuất nông nghiệp lúa nước ngày càng phát triển, trong sản xuất có sự phân công trong lao động.

- Công cụ sản xuất phát triển hơn trước: công cụ bằng đồng: lưỡi cày, lưỡi rìu, lưỡi giáo....

(Nguồn: Bài 3:)