NămSự kiện
1952-1953Vương triều Pharúc, lập nên nước Cộng hòa Ai Cập.
1952Nhân dân Libi giành được độc lập.
1954-1962Nhân dân Angiêri giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp.
196017 nước châu Phi tuyên bố giành độc lập.
18/4/1980Nhân dân Nam Rôđêdia tuyên bố thành lập Nước Cộng hòa Dimbabuê (18/4/1980).
21/3/1990Namibia tuyên bố độc lập sau khi thoát khỏi sự thống trị của Nam Phi.
11/1993Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xóa bỏ.
4/1994Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi.

(Nguồn: trang 38 sgk Lịch Sử 12:)