Nhận xét về tình hình nưóc Nga trước cách mạng:

- Về chính trị:

     + Đầu thế kỉ XX Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng.

     + Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên hậu quả kinh tế xã hội nghiêm trọng.

- Về kinh tế: lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp đình đốn.

- Về xã hội:

     + Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ.

     + Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi.

(Nguồn: trang 49 sgk Lịch Sử 11:)