- Lãnh địa phong kiến là một đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở Tây Âu.

- Đời sống kinh tế của lãnh địa:

     + là cơ sở kinh tế đóng kín, mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc.

     + Nông nô là người sản xuất chính trong các lãnh địa. Họ bị gắn chặt với ruộng đất và lệ thuộc vào lãnh chúa.

(Nguồn: Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 56)