Tổ chức xã hội của Người tinh khôn là thị tộc và bộ lạc

(Nguồn: trang 10 sgk Lịch Sử 10:)