• Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 290000.0
  • Giá bìa: 290000.0

Lịch sử và văn hóa ở vùng Nam Tây Nguyên nói chung và người Mạ nói riêng đã trải qua nhiều biến động. Nhưng cho đến nay, họ vẫn còn bảo lưu được những phong tục truyền thống kỳ bí trên tiến trình phát triển của lịch sử. Cùng với người Xtiêng, người Mnông láng giềng, người Mạ là một trong những tộc người kiên cường, bất khuất trong việc bảo vệ quê hương, giữ gìn buôn rẫy, bảo vệ cuộc sống tự do và bình yên của xứ sở